Ve dnech od 10.06.2024 do 23.06.2024 čerpám dovolenou. Vaše objednávky budou přijímány, ale vyřizovány budou až po mém návratu a odesílány nejdříve v pondělí 24.06.2024. Děkuji za pochopení a přeji krásné dny! Jindřiška za Vymazlený dárek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je:

 

fyzická osoba:  Jindřiška Čejková
se sídlem: Kabátové 1219/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 05887658

 

podnikající dle živnostenského zákona (úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 5)

 

(dále jen „správce“).

 

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

 

doručovací adresa: Kabátové 1219/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
telefonní číslo:  +420 777 810 283
e-mailová adresa: info@vymazlenydarek.cz

 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

 

2.2 Správce zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení,

b) kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje umožňující kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní (fakturační) a doručovací adresa,

c) údaje o poskytnutém plnění, kterými se rozumí zejména údaje o objednaném zboží, způsobu jeho doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích,

d) údaje o registraci na webu, kterými se rozumí údaje související s vytvořením zákaznického účtu, zejména uživatelské jméno v podobě e-mailové adresy a heslo v šifrované podobě, které slouží pro následné přihlášení do zákaznického centra, uložené adresy a profily, hodnocení produktů,

e) údaje o chování na webu, zejména údaje o zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu na webu a posouvání obrazovky, údaje o zařízení, ze kterého si web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 

2.3 Správce získává osobní údaje zejména z těchto zdrojů:

 

Kategorie osobních údajů

Zdroj osobních údajů

identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutém plnění

objednávkový formulář, e-mailová komunikace

kontaktní údaje

kontaktní formulář, e-mailová komunikace

pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

 

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1 Pro vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, jsou při objednávce vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (zejména jméno, příjmení, doručovací adresa a kontakt). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

3.2 Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů správcem je zejména:

 

Kategorie osobních údajů

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutém plnění

plnění smlouvy

vyřízení objednávky či reklamace

kontaktní údaje

plnění smlouvy

odpověď na dotaz

pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

oprávněný zájem

běžná analýza návštěvnosti webu, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

 

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 

4.1 Příjemci osobních údajů jsou zejména osoby:

a) podílející se na dodání zboží na základě kupní smlouvy,

b) podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

c) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 

Kategorie osobních údajů Příjemci osobních údajů

identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutém plnění

subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti

kontaktní údaje subdodavatelé, mailingové služby

pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Google Analytics, webhostingové služby

 

4.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

5.1 Správce uchovává osobní údaje:

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

5.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

6. VAŠE PRÁVA

 

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na doručovací adresu nebo e-mailovou adresu správce uvedené v čl. 3 těchto podmínek.

 

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním, antivirovým systémem, firewallem, hesly a hlídaným prostorem, v kterém jsou uložené listinné podoby dokumentů.

 

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 01.08.2020.

 

 


 

 

 

Zpět do obchodu